Meebook terms og privacy

LÆS VENLIGST NEDENSTÅENDE VILKÅR OG BETINGELSER FORUD FOR BRUG AF MEEBOOK

 

 1. Deres accept 

Tak fordi du har valgt at benytte Meebook. Meebook respekterer gældende ophavsrettigheder og forventer at dets brugere gør det samme, i henhold til loven om ophavsret fra 2008. Findes på hjemmesiden (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164796). Disse aftalevilkår (”vilkår”) omhandler din adgang og brug af Meebook hjemmesiden og Meebook iPad app. Nærlæs derfor disse vilkår inden du går i gang med at bruge de forskellige Services.

 

Ved brugen af Services er du enig i og bundet af vilkårene i denne aftale. Hvis du bruger disse Services på vegne af en organisation, er du enig i disse vilkår for hele organisationen, og lover at du har autoritet til at binde organisationen til disse vilkår. I dette tilfælde vil ”du” og ”dit/din” referere til din organisation.

 

Du må kun bruge Meebook.com og Meebook iPad app i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. Meebook må til enhver tid fjerne indhold fra webstedet meebook.com ud fra en professionel og juridiske vurdering.

 

Ved at bruge og hjemmesiden meebook.com og Meebook iPad app tilkendegiver du din aftale med (1) disse vilkår og betingelser fundet hos http://www.meebook.com/terms, Erklærer du dig ikke enig i alle disse vilkår, må du ikke anvende Meebook Website eller Meebook iPad app

Selvom vi naturligvis forsøger at give dig besked, når der sker større ændringer til disse betingelser og vilkår, bør du jævnligt læse den mest up-to-date version http://www.meebook.com/terms). Meebook kan efter eget skøn ændre eller revidere disse betingelser, vilkår og politikker til enhver tid, og du accepterer at være bundet af sådanne ændringer og revisioner.

 

Vilkår & betingelser

2. Meebook hjemmesiden og iPad app

A. Disse Servicevilkår gælder for alle brugere af Meebooks hjemmeside og Meebook iPad app.

3. Meebook-konti 

A. For at få adgang til funktionerne på webstedet, skal du oprette en Meebook-konto. Du må aldrig bruge en anden parts konto uden tilladelse.

B. Det er ikke tilladt at oprette en Meebook-konto, hvis du ikke ansat på en institution der har købt abonnement til Meebook. Er du i tvivl kontakt da administartionen på din arbejdsplads inden oprettelsen.

C. Det er ikke tilladt at oprette en Meebook-konto med kommecielt formål for øje, så som kopiering af Meebook som produkt eller kopiering af funktioner eller arbejdsflow i Meebook.

D. Ved oprettelse af konto, skal du afgive korrekte og fyldestgørende oplysninger.

E. Du er alene juridisk og erstatningsmæssigt ansvarlig for alt aktivitet, der fortaget på din konto. Du skal anvende en sikker adgangskode til din konto. Du skal kontakte Meebook øjeblikkeligt, hvis du får mistanke om ethvert brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto. 

F. Selv om Meebook ikke kan gøres ansvarlig for dit tab som følge af enhver uautoriseret anvendelse af din konto, kan du blive gjort ansvarlig for tab af Meebook eller anden part på grund af sådan uautoriseret brug. 

G. Det er kun tilladt at oprette en konto pr. person. Meebook forbeholder sig retten til at lukke en konto, såfremt der er mistanke om gentagen oprettelse af konto fra samme person.

4. Almindelig brug af webstedets-tilladelser og begrænsninger. 

Meebook giver dig hermed tilladelse til at få adgang til og bruge webstedet Meebook.com og Meebook iPad app, som er angivet i disse betingelser og vilkår, forudsat at: 

A. Du accepterer ikke at distribuere nogen del af webstedet i noget medie uden Meebooks forudgående skriftlige tilladelse. 

B. Du accepterer ikke at ændre eller modificere nogen del af webstedet Meebook.com


C. Du accepterer ikke at bruge webstedet, i forbindelse med kommerciel brug, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Meebook. Forbudte kommercielle anvendelser omfatter en eller flere af følgende foranstaltninger, der træffes uden Meebook udtrykkelige godkendelse: 

- salg af adgang til webstedet

- Salg af indhold/materiale genereret i Meebook


D. Du accepterer ikke at bruge eller starte et automatiseret system, herunder og uden begrænsning "robotter", "spiders", eller "offline-læsere", som får adgang til webstedet på en måde, der sender flere anmodninger til Meebook-servere i en given periode end et menneske med rimelighed kan producere i samme periode ved hjælp af en konventionel on-line web browser. Du accepterer ikke at indsamle eller høste nogen personligt identificerbare oplysninger, herunder konto navne, fra webstedet, eller at bruge de kommunikationssystemer, som Website (f.eks kommentarer, e-mail) for enhver kommerciel reklame formål. Du accepterer ikke at søge, til kommercielle formål, eventuelle brugere af webstedet med hensyn til deres Bruger bemærkninger. 

5. Materiale på meebook.com og Meebook iPad app

 

A. Ved at bruge webstedet meebook.com giver du os information og filer, som du uploader til Meebooks servere. Du besidder rettighederne til distribution af dette materiale under hensyntagen til gældende lov om ophavsret, samt overholdelse af gældende CopyDan regler (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164796). Materialet ejes ikke af Meebook men af ophavsretsejerne til det pågældende materiale.

 

B. Materiale distribuere gennem webstedet meebook.com, må udelukkende anvendes til undervisningsbrug, med mindre andet er aftalt med Meebook.

 

C. Det er ikke tilladt at distribuere pornografi, obskønt eller ærekrænkende materiale, eller materiale af overdreven længde. Det er til enhver tid Meebooks vurdering, der afgør om materialet overholder normal undervisningsrelateret brug.

 

D. Meebook kan til enhver tid fjerne materiale uploadet af brugeren, såfremt materialet ikke lever op til betingelserne i denne aftale. Brugeren vil blive adviseret herom, om end en forklaring på fjernelse af materiale, ikke kan pålægges Meebook.

 

E. Gøres du opmærksom på af enten Meebook eller 3. part, at der i forløb (i)udviklet af dig (ii) hentet i ShareIT (iii) eller delt med dig af anden bruger, er indeholdt materiale, der krænker gældende ophavsret, skal du omgående slette materialet fra alle forløb tilgængelige. Det er dig (brugeren) og ikke Meebook, der er ansvarlig for dette.

 

F. Vælger du at benytte streaming indhold fra andre webtjenester (fx YouTube, Vimeo eller Soundcloud), er det dit ansvar at sikre at dette indhold overholder alle love og regler vedrørende ophavsret. Meebook kan ikke holdes ansvarlig for distribution af ulovligt materiale gennem disse webtjenester

 

Ved deling af forløb med andre undervisere og elever accepterer du at:

 

1)   det delte undervisningsforløb ikke indeholder materiale der krænker den gældende danske lovgivning omkring ophavsret. Jvf (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164796)

2)   det delte undervisningsforløb, såfremt det indeholder scannet materiale, overholder de gældende regler omkring indscanning af fysiske materialer. Jvf (www.kopitilundervisning.dk)

3)   den kollega som modtager det delte undervisningsforløb, såfremt det indeholder scannet materiale, er ansat ved en institution, der har indgået en aftale om scanning af materiale med COPY-DAN

4)   det materiale som der forefindes i det delte undervisningsforløb lever op til de normale aftalevilkår omkring brugen af tjenesten Meebook.

 

 


7. Opsigelse af politik 

A. Meebook vil opsige en brugers adgang til hjemmesiden, hvis, brugeren ikke har passende adfærd og hvis der gentagende gange finder misbrug sted af ophavsret og brugerindlæg.

B. Meebook forbeholder sig ret til at afgøre, om indhold eller en Brugers adfærd er passende og i overensstemmelse med disse betingelser og vilkår for krænkelser af andre end krænkelse af ophavsretten, såsom, men ikke begrænset til, pornografi, obskønt eller ærekrænkende materiale, eller overdreven længde. Meebook kan fjerne sådanne bruger til enhver tid uden forudgående varsel og efter eget skøn. 

 

8. Digital Millennium Copyright Act 

A. Hvis du har ophavsretten til materiale, og mener, at en bruger på Meebook krænker din eller andres ophavsret, kan du indsende en anmeldelse i henhold til Digital Millennium Copyright Act.

En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv ret, som påstås at være krænket.9. Fraskrivelse af garanti 

Du er enig med, at din brug af Meebook hjemmesiden og iPad app skal være på din egen risiko. Meebook giver ingen garantier eller erklæringer om nøjagtigheden eller fuldstændigheden af dette websteds indhold eller indhold af alle websteder knyttet til dette websted og påtager sig intet ansvar eller ansvar for fejl eller unøjagtigheder i indhold, personskade eller tingsskade, af nogen art overhovedet, som følge af din adgang til og brug af vores hjemmeside, enhver uautoriseret adgang til eller brug af vores sikre servere og / eller enhver og alle personlige oplysninger og / eller finansielle oplysninger, der er gemt deri, ( Iv) enhver afbrydelse eller ophør af transmission til eller fra vores hjemmeside, (iv) eventuelle bugs, vira, trojanske heste eller lignende, som kan sendes til eller via vores hjemmeside ved enhver tredjemand, og / eller (V) eventuelle fejl eller udeladelser i ethvert indhold eller for tab eller beskadigelse af enhver art, der måtte opstå som følge af brugen af enhver form for indhold lagt ud, via e-mail, uni-login, videregivet eller på anden måde gjort tilgængelig via Meebook hjemmesiden.

10. Begrænsning af ansvar 

Under ingen omstændigheder skal Meebook, dens direktører, ansatte eller agenter, kunne direkte, indirekte, tilfældige, særlige, straffende, eller følgeskader, DER SKYLDES enhver (I) fejl, fejl eller unøjagtigheder i indhold , (Ii) personskade eller tingsskade, af nogen art overhovedet, som følge af din adgang til og brug af vores hjemmeside, (iii) enhver uautoriseret adgang til eller brug af vores sikre servere og / eller enhver og alle personlige oplysninger og / eller Finansielle oplysninger, der er gemt deri, (iv) enhver afbrydelse eller ophør af transmission til eller fra vores hjemmeside, (iv) eventuelle bugs, vira, trojanske heste eller lignende, som kan sendes til eller via vores hjemmeside ved enhver tredjemand, og / Eller (V) eventuelle fejl eller mangler i ethvert indhold eller for tab eller beskadigelse af enhver art, der måtte opstå som følge af din brug af enhver form for indhold lagt ud, via e-mail, uni-login, videregivet eller på anden måde gjort tilgængelig via Meebooks hjemmeside, uanset om det er baseret på garanti , Kontrakt, erstatningsret, eller enhver anden juridisk teori, og uanset om virksomheden er underrettet om muligheden for sådanne skader. Ovenstående begrænsning af erstatningsansvar gælder for saa vidt den er tilladt ved lov i den gældende jurisdiktion. 

Websitet er kontrolleret, og det udbydes af Meebook fra sine faciliteter i Danmark. Meebook fremsætter ingen erklæringer om, at Meebook er hensigtsmæssigt eller disponibelt til brug andre steder. Dem, der har adgang til eller bruge Meebook webstedet fra andre jurisdiktioner gør det på deres egen vilje og er ansvarlig for overholdelse af lokal lovgivning. 

11. Skadesløsholdelse 

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde Meebook, dets moderselskab Meebook ApS, direktører, ansatte og agenter, fra og mod alle fordringer, erstatninger, forpligtelser, tab, forpligtelser, omkostninger eller gæld og udgifter (herunder men ikke begrænset til advokatsalærer) hidrørende fra: (i) Deres brug af og adgang til Meebook Website, (ii) Deres overtrædelse af nogen sigt af disse Betingelser for Tjenesten, (iii) din overtrædelse af enhver tredjemands ret, herunder enhver ophavsret, Ejendom, eller privatliv ret, eller (iv) enhver påstand om, at en af dine Bruger har forvoldt skade på tredjemand.

12. Evne til at Acceptere Servicevilkår for webstedet meebook.com

Du bekræfter, at du er mere end 18 år og ansat ved en uddannelsesinstitution i Danmark.

 

13. Evne til at Acceptere Servicevilkår for Meebook iPad app

 Det er tilladt børn under 18 år at installere Meebook iPad app uden samtykke fra forældre eller værge.

14. Vilkår for deling af undervisningsforløb i Meebook i shareit og ved deling mellem undervisere

Når du vælger af offentliggøre et undervisningsforløb i Meebook shareit eller dele forløb på anden måde og dermed give adgang til dit forløb til andre undervisere, accepterer du automatisk de nedenfor beskrevne vilkår.

Vælger du at anvende forløb delt af andre i shareit accepterer du ligeledes de nedenfor beskrevne vilkår.

A. De generelle betingelser for brug af Meebook webstedet og Meebook iPad app overholdes(www.meebook.com/terms)

B. At det offentliggjorte forløb i shareIT ikke indeholder materiale, der er beskyttet af gældende ophavsret eller licenser, der ikke giver dig ret til videredistribution og/eller deling. Når du anvender forløb enten hentet i ShareIT eller delt med dig på anden måde, er forløbet omfattet af de almindelige regler for deling i Meebook. (kan læses her) Du er som bruger ansvarlig for at forløbet ikke indeholder materiale, der krænker anden parts ophavsrettigheder, inden du distribuerer det videre. (Er du i tvivl om reglerne for ophavsrettigheder kan du læse mere her

C. At de forløb du deler med undervisere på din egen institution, ikke indeholder materiale, der er beskyttet af gældende ophavsret, der ikke giver dig ret til videredistribution indenfor institutionen. 

D. At de forløb du deler med undervisere i din kommune, ikke indeholder materiale, der er beskyttet af gældende ophavsret, der ikke giver dig ret til videredistribution indenfor kommunen.

E. Er ophavsrettigheder eller anden rettigheder krænket i forløb offentliggjort af dig i shareIT,  er du juridisk og erstatningsmæssigt ansvarlig.

F. At forløbet offentliggøres under Creative Commons licensen (Navngivelse – Ikke-kommerciel – Del på samme vilkår (ShareAlike) (by-nc-sa)

(i)Denne licens tillader, at andre bearbejder, herunder ændrer og tilpasser, dit værk (ii) med et ikke-kommercielt sigte (iii)på betingelse af, at de krediterer kreditere værket på den måde, der er angivet af dig. (iv) Andre kan hente og dele dit forløb I Meebook, oversætte, ændre og forfatte nye værker baseret på dit værk. (v) Alle nye værker baseret på dit værk skal licenseres under en tilsvarende licens, hvorfor enhver bearbejdelse også vil forblive ikke-kommerciel. (vi) Forløb kan kun deles under en anden licenstype i shareit, ved indgåelse af skriftlig aftale mellem Meebook og ophavshaver

G. Indeholder forløbet scannet materiale, må dette ikke kunne krænke de gældende regler omkring indscanning af fysiske materialer. Jvf (www.kopitilundervisning.dk)

 

Se mere om Creative Commons her: http://www.creativecommons.dk/hvad-er-cc/

Se mere om by-nc-sa her: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.da

15: Elevplaner

Vær opmærksom på kun at skrive oplysninger, der er sagligt relevante for vurdering af eleven. Oplysningerne skal kunne tilknyttes et læringsmål.
Undgå at skrive følsomme personoplysninger om eleven.
Husk at de lærere, du har delt en årsplan med,  også har adgang til elevplanerne. Når du tænder for Års- & elevplanen kan forældre, elever, og skoleledelse også se elevplanen.